การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารทางจุลชีววิทยา

การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารทางจุลชีววิทยา
รายละเอียดหลักสูตร การดำเนินการห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยการศึกษาหาข้อมูลของจุลินทรีย์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ การปฏิบัติการเพาะเลี้ยง การแยกจุลินทรีย์บริสุทธิ์ การวินิจฉัยชนิดของจุลินทรีย์ และการเก็บรักษาจุลินทรีย์บริสุทธิ์ ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าจุลินทรีย์ (microbes) ผู้ปฏิบัติงานจึงมีโอกาสที่จะสัมผัสจุลินทรีย์ทั้งกลุ่มที่เป็นพิษภัยและกลุ่มที่ไม่เป็นพิษภัยต่อมนุษย์ จุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อโรคต่าง ๆ ที่อาหารเป็นสื่อนำ มีความเป็นพิษภัยในหลายระดับขึ้นกับประเภทและชนิดของเชื้อนั้น ๆ ผู้ที่ปฏิบัติงานต้องมีความรู้เกี่ยวกับอันตรายของเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการเป็นอย่างดี เพื่อที่จะสามารถปกป้องตนเอง รวมทั้งผู้ร่วมงานและสิ่งแวดล้อมไม่ให้ได้รับอันตราย วิธีการหนึ่งที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบอาหารทางจุลชีววิทยาคือการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ
ระยะเวลาในการเรียน

60 วัน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
เพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อ (decontamination) ที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม บุคคลหรือชุมชน และลดผลกระทบต่อความถูกต้องของผลการทดสอบ วิธีการที่จะเลือกใช้ในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อขึ้นกับปัจจัยหลายประการรวมทั้ง ประเภทของวัสดุที่จะทำการฆ่าเชื้อ ชนิดของเชื้อ ปริมาณเชื้อ และความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย
 1. คำจำกัดความ
 2. สารเคมีที่ใช้ทำลาย/ฆ่าเชื้อ และประสิทธิภาพ
 3. การดูแลความสะอาดและสภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ
 4. วิธีการล้างทำความสะอาด
 5. การล้างทำความสะอาดสิ่งสกปรกและเชื้อบนมือ
 6. วิธีจัดการกรณีเกิดอุบัติเหตุการแพร่กระจายของเชื้อ
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

ผู้สนใจทั่วไป

คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมในการเรียน
 1. Hardware
  Intel Pentium Processor 2.0 GHz or equivalent หรือสูงกว่า
  RAM 1 GB and 500 MB available disk space
 2. Operating System
  Windows XP, Windows 7 หรือสูงกว่า
  Mac OS X 10.8 หรือสูงกว่า
 3. Browser
  Chrome
  Firefox
  Internet Explorer 10 หรือสูงกว่า
  Safari
Smart Phone หรือ Tablet ที่เหมาะสมในการเรียน
 

Android 4.0 ขึ้นไป เปิดด้วย Firefox
iOS 6 ขึ้นไป เปิดด้วย Safari
Windows Phone 8 ขึ้นไป เปิดด้วย IE
เงื่อนไขในการเรียน
 • ผู้ที่เรียนเนื้อหาหลักสูตร e-Learning ครบ 100% ภายในเวลาที่กำหนด
 • โดยใช้เวลาศึกษาเนื้อหาหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
 • ทำแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนไม่น้อยกว่า 80%
 • ถ้าทำแบบทดสอบ ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 80 ผู้เรียนสามารถกลับไปศึกษาและทบทวนเนื้อหา และทำแบบทดสอบท้ายบทซ้ำได้ จนกระทั่งหมดช่วงเวลาที่กำหนด จะได้รับประกาศนียบัตรจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนจะถือว่ายอมรับเงื่อนไขตามที่กำหนดของแต่ละหลักสูตร