การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ำและ การผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ำและ การผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค
รายละเอียดหลักสูตร การผลิตน้ำอุปโภค-บริโภคจากน้ำบาดาล ในปัจจุบันใช้วิธีการตกตะกอนสนิมเหล็กโดยการพ่นน้ำผ่านอากาศและกรองสารละลายเหล็ก หรือตะกอนด้วยทรายกรอง หรือสารกรองแมงกานีส ไดออกไซด์และปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการผลิตน้ำบาดาลเกิดจากน้ำที่ผ่านระบบยังคงมีสารละลายเหล็กเหลืออยู่ ระบบกรองตันเร็ว ทำให้ผลิตน้ำไม่พอใช้ สาเหตุเกิดจากการใช้วิธีพ่นน้ำผ่านอากาศไม่สามารถตกตะกอนหรือตกตะกอนสารละลายเหล็กในน้ำออกได้หมด กรณีมีสารละลายเหล็กในน้ำมากกว่า 3 มิลลิกรัม/ลิตร เมื่อทำให้ตกตะกอนจะมีตะกอนเกิดขึ้นมาก ทำให้ตะกอนไปอุดตันในระบบกรอง หรือบ่อตกตะกอนมีขนาดเล็กเกินไปไม่สามารถแยกตะกอนออกจากชั้นของน้ำใสได้
ระยะเวลาในการเรียน

90 วัน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ำและผลิตเครื่องกรองน้ำใช้เอง
 2. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน
โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย
 1. แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ
 2. การปรับปรุงคุณภาพน้ำผิวดิน
  2.1 การปรับปรุงคุณภาพน้ำ
  2.2 การปรับปรุงคุณภาพน้ำผิวดิน
  2.3 การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล (น้ำที่มีสนิมเหล็ก)
 3. ระบบประปาหมู่บ้านกับคุณภาพน้ำที่ผลิตได้
  3.1 การผลิตน้ำอุปโภคและบริโภคจากน้ำบาดาล
  3.2 การออกแบบระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน
  3.3 การดูแลระบบประปาหมู่บ้าน
 4. การผลิตสารกรองสนิมเหล็กและวิธีการผลิตเครื่องกรองน้ำสนิมเหล็ก
  4.1 การผลิตสารกรองสนิมเหล็ก
  4.2 เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตเครื่องกรองน้ำสนิมเหล็ก
  4.3 ขั้นตอนและวิธีการผลิตเครื่องกรองน้ำสนิมเหล็ก
  4.4 การทำระบบวาล์วหน้าเครื่องกรองน้ำสนิมเหล็ก
  4.5 การประกอบท่อระบายอากาศเครื่องกรองน้ำสนิมเหล็ก.
  4.6 การประกอบเครื่องกรองน้ำสนิมเหล็กขั้นสุดท้าย.
  4.7 การติดตั้ง วิธีการใช้ และบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำสนิมเหล็ก
 5. การผลิตเครื่องกรองน้ำดื่ม
  5.1 เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตเครื่องกรองน้ำดื่ม
  5.2 ขั้นตอนและวิธีการผลิตเครื่องกรองน้ำดื่ม
       5.2.1 ขั้นตอนการทำหัวกรอง
       5.2.2 ขั้นตอนการทำระบบวาล์ว
       5.2.3 ขั้นตอนการทำฝาบนและล่าง
       5.2.4 ขั้นตอนการทำท่อกรองน้ำดื่ม
       5.2.5 ขั้นตอนการทดสอบเครื่องกรองน้ำดื่ม
 6. การติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำดื่ม
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

ผู้สนใจทั่วไป

คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมในการเรียน
 1. Hardware
  Intel Pentium Processor 2.0 GHz or equivalent หรือสูงกว่า
  RAM 1 GB and 500 MB available disk space
 2. Operating System
  Windows XP, Windows 7 หรือสูงกว่า
  Mac OS X 10.8 หรือสูงกว่า
 3. Browser
  Chrome
  Firefox
  Internet Explorer 10 หรือสูงกว่า
  Safari
Smart Phone หรือ Tablet ที่เหมาะสมในการเรียน
 

Android 4.0 ขึ้นไป เปิดด้วย Firefox
iOS 6 ขึ้นไป เปิดด้วย Safari
Windows Phone 8 ขึ้นไป เปิดด้วย IE
เงื่อนไขในการเรียน
 • ผู้ที่เรียนเนื้อหาหลักสูตร e-Learning ครบ 100% ภายในเวลาที่กำหนด
 • โดยใช้เวลาศึกษาเนื้อหาหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
 • จะได้รับประกาศนียบัตรจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนจะถือว่ายอมรับเงื่อนไขตามที่กำหนดของแต่ละหลักสูตร