หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่ บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GMP)

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่ บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GMP)
รายละเอียดหลักสูตร Good Manufacturing Practice หรือ GMP เป็นหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารซึ่งเป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและการควบคุม เมื่อผู้ผลิตปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ GMP แล้ว ก็สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัยโดยหลักการของ GMP ครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร ระบบการผลิตที่ดีมีความปลอดภัย และมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน
ระยะเวลาในการเรียน

90 วัน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GMP)
โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย
 1. บทนำ
  1.1 ความเป็นมาหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย
  1.2 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  1.3 การควบคุมคุณภาพอาหาร
 2. หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GMP)
  2.1 ความหมายของ GMP
  2.2 ความสำคัญของการผลิตตามหลักเกณฑ์ GMP
  2.3 หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GMP)
  2.4 กิจกรรม
 3. การขออนุญาตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย
  3.1 การขออนุญาตสถานที่
  3.2 การขออนุญาตผลิตภัณฑ์
  3.3 การแสดงฉลาก
  3.4 เลขสารบบอาหารหรือเลข อย.
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

ผู้สนใจทั่วไป

คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมในการเรียน
 1. Hardware
  Intel Pentium Processor 2.0 GHz or equivalent หรือสูงกว่า
  RAM 1 GB and 500 MB available disk space
 2. Operating System
  Windows XP, Windows 7 หรือสูงกว่า
  Mac OS X 10.8 หรือสูงกว่า
 3. Browser
  Chrome
  Firefox
  Internet Explorer 10 หรือสูงกว่า
  Safari
Smart Phone หรือ Tablet ที่เหมาะสมในการเรียน
 

Android 4.0 ขึ้นไป เปิดด้วย Firefox
iOS 6 ขึ้นไป เปิดด้วย Safari
Windows Phone 8 ขึ้นไป เปิดด้วย IE
เงื่อนไขในการเรียน
 • ผู้ที่เรียนเนื้อหาหลักสูตร e-Learning ครบ 100% ภายในเวลาที่กำหนด
 • โดยใช้เวลาศึกษาเนื้อหาหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง