วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 62 ฉบับที่ 196 ประจำเดือน กันยายน ปีที่พิมพ์ 2557