วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 63 ฉบับที่ 197 ประจำเดือน มกราคม ปีที่พิมพ์ 2558