วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 63 ฉบับที่ 198 ประจำเดือน พฤษภาคม ปีที่พิมพ์ 2558