วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 63 ฉบับที่ 199 ประจำเดือน กันยายน ปีที่พิมพ์ 2558