วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 64 ฉบับที่ 200 ประจำเดือน มกราคม ปีที่พิมพ์ 2559