วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 64 ฉบับที่ 201 ประจำเดือน พฤษภาคม ปีที่พิมพ์ 2559