เทคนิคการจัดเตรียมตัวอย่างน้ำผิวดินสำหรับการวิเคราะห์

เทคนิคการจัดเตรียมตัวอย่างน้ำผิวดินสำหรับการวิเคราะห์
รายละเอียดหลักสูตร การเก็บตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ผล โดยเฉพาะตัวอย่างทางด้านสิ่งแวดล้อม ถือเป็นขั้นตอนสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง ที่จะช่วยให้ผลการวิเคราะห์และการประเมินผลกระทบของการปนเปื้อนสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม หรือคุณสมบัติเชิงปริมาณของสารเคมีต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม มีความถูกต้องแม่นยำ อย่างไรก็ตามผลที่ได้จะมีความถูกต้องมากน้อยเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับ วิธีการเก็บตัวอย่างทางด้านสิ่งแวดล้อม มีความถูกต้องแม่นยำ และเป็นตัวแทนของประชากรตัวอย่างทางด้านสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด เพื่อนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป
ระยะเวลาในการเรียน

90 วัน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 1. เพื่อให้ผู้เรียนเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและเพิ่มทักษะเกี่ยวกับเทคนิคการจัดเตรียมตัวอย่างน้ำผิวดินสำหรับการวิเคราะห์ ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้ แก่ผู้ปฏิบัติงาน
โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย
 1. Section 1 ความสำคัญของการเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ทางด้านสิ่งแวดล้อม
 2. Section 2 กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำผิวดิน
 3. Section 3 เทคนิคการเก็บตัวอย่างและการเก็บรักษาตัวอย่าง
 4. Section 4 เทคนิคการเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์โลหะหนัก ตัวอย่างน้ำผิวดิน
 5. Section 5 การประกันคุณภาพและระบบควบคุมคุณภาพระหว่างการเตรียมตัวอย่าง
 6. Section 6 Case study
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

ผู้ที่ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชน

ผู้สนใจทั่วไป

คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมในการเรียน
 1. Hardware
  Intel Pentium Processor 2.0 GHz or equivalent หรือสูงกว่า
  RAM 1 GB and 500 MB available disk space
 2. Operating System
  Windows XP, Windows 7 หรือสูงกว่า
  Mac OS X 10.8 หรือสูงกว่า
 3. Browser
  Chrome
  Firefox
  Internet Explorer 10 หรือสูงกว่า
  Safari
Smart Phone หรือ Tablet ที่เหมาะสมในการเรียน
 

Android 4.0 ขึ้นไป เปิดด้วย Firefox
iOS 6 ขึ้นไป เปิดด้วย Safari
Windows Phone 8 ขึ้นไป เปิดด้วย IE
เงื่อนไขในการเรียน
 • ผู้ที่เรียนเนื้อหาหลักสูตร e-Learning ครบ 100% ภายในเวลาที่กำหนด
 • โดยใช้เวลาศึกษาเนื้อหาหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
 • ทำแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนไม่น้อยกว่า 80%
 • หากทำแบบทดสอบ ได้คะแนนน้อยกว่า 80%
  ผู้เรียนสามารถกลับไปศึกษาและทบทวนเนื้อหา และทำแบบทดสอบท้ายบทซ้ำได้ จนกระทั่งหมดช่วงเวลาที่กำหนด