หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
 1. ผู้สมัครต้องลงรายละเอียดส่วนข้อมูลผู้สมัครที่เป็นจริง วศ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนผู้สมัครที่มีพฤติกรรมไม่สุจริตออกจากระบบฝึกอบรมออนไลน์ทันทีที่พบ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
 2. ผู้สมัคร หรือ ผู้ที่ให้ผู้อื่น ใช้ข้อมูลส่วนตัวในการสมัครเป็นสมาชิกไม่ว่ากรณีใด จะได้รับการยกเลิกสิทธิ์การฝึกอบรมออนไลน์ทุกหลักสูตร
 3. ผู้ที่ให้ผู้อื่นใช้ Username และ Password ของตัวเอง หรือใช้ Username และ Password ของผู้อื่น เพื่อเข้าระบบ (Login) ไม่ว่ากรณีใด จะได้รับการยกเลิกสิทธิ์การฝึกอบรมออนไลน์ทุกหลักสูตร
 4. หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนเรียนได้โดยไม่ต้องรอระบบอนุมัติ
 5. ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนจะถือว่ายอมรับเงื่อนไขตามที่กำหนดของแต่ละหลักสูตร ศึกษารายละเอียดและคุณสมบัติผู้เรียนจากรายละเอียดแต่ละหลักสูตร
 6. ระบบการศึกษาบทเรียน กำหนดให้เปิดศึกษาบทเรียนแต่ละหน้าตามลำดับ โดยต้องใช้เวลาในการศึกษาแต่ละหน้าอย่างน้อย 1 นาที การศึกษาโดยใช้เวลาไม่ถึง 1 นาที ระบบจะไม่บันทึกเวลา
 7. การทำแบบทดสอบทุกประเภท ไม่มีการเฉลย ผู้เข้ารับการอบรมสามารถค้นหาทุกคำตอบด้วยตนเอง โดยการศึกษาทบทวนเนื้อหาบทเรียนได้ตลอดช่วงระยะเวลาออนไลน์
 8. ระบบการศึกษาบทเรียน จะบันทึกเวลาสะสมให้เมื่อออกจากบทเรียนตามวิธีที่กำหนด และจะสะสมให้จนเรียนครบเนื้อหา
 9. ผู้ที่เรียนเนื้อหาหลักสูตร e-Learning ครบ 100% ภายในเวลาที่กำหนด โดยใช้เวลาศึกษาเนื้อหาหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ทำแบบทดสอบหลังเรียน (ถ้ามี) ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 80% และส่งแบบฝึกหัด (ถ้ามี) จะได้รับประกาศนียบัตรจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ (e-certificate) หากเรียนไม่ครบระยะเวลาที่กำหนด และหลักสูตรยังไม่หมดเวลาเรียน ให้เข้าศึกษาในหลักสูตรเพิ่มเติมโดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
 10. ผู้ที่เรียนครบตามเงื่อนไขจะต้องตอบแบบสอบถามหลังฝึกอบรมจึงจะขอประกาศนียบัตรได้ และจะได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากขอประกาศนียบัตร
 11. ผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรแล้วสามารถลงทะเบียนหลักสูตรเดิมได้แต่จะไม่สามารถขอประกาศนียบัตรใหม่ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ลงทะเบียนในหลักสูตรนั้น
 12. ผู้ได้รับอนุมัติใบประกาศนียบัตรจะพิมพ์ได้ภายใน 15 วันนับจากวันที่อนุมัติประกาศนียบัตร โดยจะทำแจ้งผลการอนุมัติทางอีเมล และ Message ของระบบ
 13. ผู้ที่ไม่สามารถพิมพ์ประกาศนียบัตรได้ในระยะเวลาที่กำหนด ให้ลงทะเบียนเรียนใหม่ที่เมนูขออนุมัติประกาศนียบัตรใหม่ ในระบบ หรือสอบถามได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  หรือโทร 0 2201 7494 ,0 2201 7438
 14. สำนักขอสงวนสิทธิ์การดาวน์โหลดและพิมพ์เอกสารการอบรม
 15. ติดต่อสอบถาม 0 2201 7438,7494 และทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หมายเหตุ

วศ. สงวนสิทธิ์ในกระบวนการฝึกอบรมออนไลน์ทุกขั้นตอน เช่น การระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิ์การเป็นสมาชิก การให้เข้ารับการอบรม การพิจารณารับรองผ่านแต่ละหลักสูตร การพิจารณาอนุมัติให้พิมพ์ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองเป็นกรณีพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ เป็นต้น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือชี้แจงรายละเอียดเป็นรายบุคคล