FAQs

1  

e-learning คืออะไร ?

ตอบ :

e-learning คือ ระบบการเรียน ซึ่งเป็นการเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้เรียนสามารถเรียนจากที่ใดก็ได้ ตามเวลาที่สะดวก


2  

การสมัครเรียนต้องทำอย่างไร ต้องใช้เอกสารหรือไม่

ตอบ :

การสมัครเรียน ผู้เรียนสามารถสมัครได้ด้วยตนเองผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารประกอบการสมัคร แต่ขอให้ผู้สมัครเรียน ทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. สมัครเป็นสมาชิก ดูวิธีการสมัครที่ เมนู "สมัครสมาชิก" หน้าเว็บ
 2. ทำการยืนยันการเป็นสมาชิกที่อีเมล์ที่ท่านแจ้งไว้ หากไม่พบอีเมล์ ให้ตรวจสอบที่ Junkbox หรืออีเมล์ขยะ
 3. หรือเลือกลงทะเบียนทางโทรศัพท์ได้ทุกวัน ที่โทรศัพท์มือถือหมายเลข 085- 221-5482 (เวลาให้บริการ 7.00 - 21.00 น. เฉพาะเสาร์/อาทิตย์เวลา 9.00 - 18.00น.) โทรศัพท์พื้นฐานหมายเลข 02-962-2146-8 ต่อ 151 (เวลาให้บริการ 9.30 - 17.30 น เฉพาะ จันทร์ ถีง ศุกร์)
 4. เข้าระบบและลงทะเบียนเรียน ดูวิธีลงทะเบียนเรียนที่เมนู "วิธีลงทะเบียนเรียน"

** หากท่านไม่พบเมนู class catalog ด้านซ้ายมือเพื่อเลือกหลักสูตรลงทะเบียน แสดงว่าท่านยังไม่ได้ยืนยันการเป็นสมาชิกที่ส่งไปที่อีเมล์ของท่าน **


3  

สามารถเรียนหลักสูตรทางคอมพิวเตอร์ได้หรือไม่ ?

ตอบ :

หลักสูตรทางคอมพิวเตอร์เช่น Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Macromedia Photoshop CS, SPSS for Windows V.13, Macromedia Dreamweaver จะเปิดให้เรียนเฉพาะข้าราชการและลูกจ้างของกรมวิทยาศาสตร์บริการเท่านั้น เนื่องจากเป็นเรืองของลิขสิทธิ์


4  

ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดไหนที่สามารถเรียนได้ ?

ตอบ :

สามารถทดสอบความพร้อมของคอมพิวเตอร์ได้จากหน้าเว็บหัวข้อ "ตรวจสอบความพร้อมของระบบคอมพิวเตอร์"


5  

สูตรสมการไม่สามารถแสดงบนจอคอมพิวเตอร์ได้ ?

ตอบ :

เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไม่มีโปรแกรม MathPlayer สามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ดาวน์โหลดโปรแกรม MathPlayer จากหน้าเว็บ
 2. ลงโปรแกรม MathPlayer ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

6  

แต่ละหลักสูตรมีระยะเวลาเรียนเท่าไหร่

ตอบ :

ทุกหลักสูตรสามารถเรียนได้ 3 เดือน นับจากวันที่ลงทะเบียน ยกเว้น หลักสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อและปฏิกิริยาทางชีวเคมี สำหรับตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ , หลักสูตรเทคนิคการใช้พีเอชมิเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ , หลักสูตรเทคนิคพื้นฐานสำหรับนักจุลชีววิทยา ระยะเวลาเรียน 2 เดือนนับจากวันที่ลงทะเบียนเรียน


7  

การสำเร็จการศึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตรหรือไม่ ?

ตอบ :

ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์ดังต่อไปนี้ จึงจะสามารถขอรับใบประกาศนียบัตรได้

 1. เมื่อผู้เรียน เรียนเนื้อหาในรายวิชาครบ 100% ภายในเวลาที่กำหนด
 2. ผู้เรียนต้องได้เกรด "P" หรือ "p" ปรากฏที่คอลัมน์ Grade ของหลักสูตรนั้น
 3. ทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด (ยกเว้นหลักสูตรที่ไม่มีแบบฝึกหัด)
 4. ผู้เรียนต้องมีระยะเวลาเรียนทั้งหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
 5. ผู้เรียนต้องส่งแบบฝึกหัดครบตามเงื่อนไขของหลักสูตร (กรณีที่หลักสูตรระบุให้ส่งแบบฝึกหัด)

8  

การขอรับใบประกาศนียบัตร ?

ตอบ :

เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดแล้วสามารถขอใบประกาศนียบัตรได้ ดังนี้

 1. ผู้เรียนขอใบประกาศนียบัตรโดยคลิกที่ "ขอใบรับรอง" ซึ่งต้องใส่เลขที่บัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนที่แท้จริง (หากไม่มีหน้าต่างให้ใส่เลขบัตรประชาชน ดูวิธีแก้ไขได้ที่เมนู "ใบรับรองไม่แสดง")
 2. ผู้เรียนรอผลการอนุมัติภายใน 15 วัน นับจากวันที่ผู้เรียนขอ (โดยผู้ที่ได้รับอนุมัติใบประกาศนียบัตรจะต้องเรียนครบตามเงื่อนไขที่กำหนด)
 3. ผลการอนุมัติจะแจ้งผ่านทาง Message Box และทางอีเมล์ที่ท่านแจ้งไว้ กรณีไม่พบกรุณาตรวจสอบที่ JunkBox หรืออีเมล์ขยะของระบบอีเมล์

** กรณีเรียนไม่ครบ 2 ชั่วโมงตามเงื่อนไขที่กำหนด ระบบจะไม่ปรากฎข้อความ "ขอใบรับรอง" แต่จะแสดงเวลาที่เรียนไปทั้งหมด จนกว่าจะเรียนครบหรือมากกว่า 2 ชั่วโมง จึงจะปรากฏข้อความให้ขอประกาศนียบัตรได้ **


9  

ไม่สามารถพิมพ์ใบประกาศนียบัตร ?

ตอบ :

เมื่อได้รับประกาศนียบัตรแล้ว หากท่านไม่สามารถพิมพ์ใบประกาศนียบัตรได้ ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ 0 2201 7494,7438 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติใบประกาศนียบัตร หากเลยกำหนดถือว่า ท่านสละสิทธิ์ไม่รับใบรับรอง


10  

การพิมพ์ใบประกาศนียบัตร ?

ตอบ :
 1. ผู้เรียน สามารถสั่งพิมพ์ประกาศนียบัตรได้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ
 2. ดูวิธีสั่งพิมพ์ประกาศนียบัตร ได้ที่เมนู "การปริ๊นใบรับรอง"
 3. กรณีคลิกแล้วไม่ปรากฏหน้าประกาศนียบัตรให้พิมพ์ ดูวิธีแก้ไขได้ที่เมนู "ใบรับรองไม่แสดง"

11  

หากไม่สามารถพิมพ์ใบประกาศนียบัตรของการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในเวลาที่กำหนด ต้องดำเนินการอย่างไร และมีหลักเกณฑ์การอนุมัติใบประกาศฯ ใหม่อย่างไร ?

ตอบ :

เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้เรียนทุกท่าน สำนักฯ ได้พัฒนาระบบการขออนุมัติใบประกาศฯ ใหม่ กรณีที่ผู้ผ่านการฝึกอบรมไม่สามารถพิมพ์ใบประกาศฯ ได้ภายในเวลาที่กำหนด (ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ) โดยต้องแจ้งภายใน 1 เดือน นับจากวันที่หมดระยะเวลาการให้พิมพ์ใบประกาศฯ มีวิธีดำเนินการดังนี้

 1. ลงทะเบียนเข้ามาในระบบ เลือกเมนู "ขออนุมัติประกาศนียบัตรใหม่" ทางด้านซ้ายมือ
 2. เมื่อปรากฏหน้าจอการขออนุมัติประกาศฯ ใหม่ขึ้นมา ให้เลือกหลักสูตรและเซคชั่น (section) ที่ต้องการขออนุมัติประกาศฯใหม่ ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถพิมพ์ใบประกาศฯ ในช่วงเวลาที่กำหนดพร้อมทั้งแนบหลักฐาน (ถ้ามี) รวมทั้งต้องยืนยันความจริงและยอมรับเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ จากนั้นให้คลิกขออนุมัติ
 3. รอผลการพิจารณาการขออนุมัติใบประกาศฯ ใหม่ ภายใน 15 วัน

สำนักฯ จะพิจารณาอนุมัติใบประกาศฯ ใหม่ในกรณีดังต่อไปนี้

- เกิดจากความผิดพลาดของระบบการเรียนการสอนตามที่ผู้เรียนแจ้งไว้ เช่น ระบบขัดข้องไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ในช่วงเวลาที่ต้องการพิมพ์ใบประกาศฯ ส่วนกรณีที่ผู้ผ่านการอบรมมีเหตุผลความจำเป็นอื่นๆ และมีหลักฐานที่ชัดเจน เช่น ผู้เรียนไปต่างประเทศในช่วงเวลาที่ต้องพิมพ์ใบประกาศฯ นั้น สำนักฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาไม่อนุมัติการขอใบ ประกาศฯใหม่ แต่จะเปิดสิทธิ์ให้ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรดังกล่าว โดยไม่ต้องรอระยะ 1 ปี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ และเมื่อเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว จะสามารถขออนุมัติใบประกาศฯ ได้


12  

กรณีไม่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร โปรดตรวจสอบ ?

ตอบ :
 1. ผู้เรียน ต้องผ่านตามเงื่อนไขที่กำหนด
 2. ชื่อ-นามสกุล ของท่านที่สมัครเรียน ต้องเป็นภาษาไทย หากต้องการแก้ไขแจ้งกลับที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Message Box ของระบบ หรือ โทร 0 2201 7494
 3. ส่งแบบฝึกหัดครบตามเงื่อนไขของหลักสูตร (กรณีที่หลักสูตรระบุให้ส่งแบบฝึกหัด) ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยระบุ username ชื่อหลักสูตร และ section มาด้วย

13  

กรณีได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร แต่ชื่อหรือนามสกุลผิด

ตอบ :

ผู้เรียนต้องตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ที่ถูกต้องใน Profile แล้ว จึงทำการขอใบรับรอง หากได้รับอนุมัติแล้วไม่สามารถแก้ไขประกาศนียบัตรได้


14  

กรณีเรียนหลักสูตรเดิมไม่สามารถขอประกาศนียบัตรใหม่ได้ ขึ้นข้อความ "ขอใบรับรองแล้ว" ?

ตอบ :

การจะขอประกาศนียบัตรใหม่ได้ ต้องเว้นระยะเวลาจากการเรียนหลักสูตรไปแล้ว 1 ปี จึงจะลงเรียนใหม่และขอประกาศนียบัตรได้


15  

การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียน

ตอบ :

ผู้เรียนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล รวมทั้งกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการเรียนทางเบอร์โทรศัพท์ 02-201-7438-9, 02-2017494-5 ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. และ 02-962-2146-8 ต่อ 151 ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9.30-17.30 น. ทางโทรศัพท์มือถือหมายเลข 085- 221-5482 (เวลาให้บริการ 7.00 - 21.00 น. เฉพาะเสาร์/อาทิตย์เวลา 9.00 - 18.00น.)


16  

การสอบถามข้อสงสัยในหัวข้อที่เรียนแต่ละหลักสูตร ?

ตอบ :

สอบถามผ่านทาง Message Box ของแต่ละหลักสูตร หรือทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


17  

กรณีเปิดดูเนื้อหาแล้วขึ้นหน้าขาวเมื่อเปิดด้วย IE version 9 ขึ้นไป ?

ตอบ :

v.9 ขึ้นไปต้องไม่รันใน Compatibility View

วิธีตรวจสอบและแก้ไข Compatibility View กดที่ Tools--->Compatibility View Settings เอาเครื่องหมายถูกออกทั้งหมดแล้วกด Close