การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ำและ การผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ำและ การผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่ บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่ บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย

การเตรียมตัวอย่างด้วยเทคนิค Solid Phase Extraction (SPE)

การเตรียมตัวอย่างด้วยเทคนิค Solid Phase Extraction (SPE)

ข้อกำหนด ISO/IEC 17025

ข้อกำหนด ISO/IEC 17025

การใช้ Gas Chromatography ในงานวิเคราะห์ทดสอบ

การใช้ Gas Chromatography ในงานวิเคราะห์ทดสอบ

Flame Atomic Absorption Spectroscopy (FAAS)

Flame Atomic Absorption Spectroscopy (FAAS)

การควบคุมคุณภาพสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำด้านจุลชีววิทยา

การควบคุมคุณภาพสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำด้านจุลชีววิทยา

การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดด้วยเทคนิคการชั่งน้ำหนัก

การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดด้วยเทคนิคการชั่งน้ำหนัก

การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดด้วยเทคนิคการไทเทรต

การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดด้วยเทคนิคการไทเทรต

หลักการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด

หลักการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด

การสอบเทียบพีเอชมิเตอร์

การสอบเทียบพีเอชมิเตอร์

การสอบเทียบเครื่องชั่ง

การสอบเทียบเครื่องชั่ง

การคำนวณค่าสถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ 1

การคำนวณค่าสถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ 1

การคำนวณค่าสถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ 2

การคำนวณค่าสถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ 2

เทคนิคพื้นฐานสำหรับนักจุลชีววิทยา

เทคนิคพื้นฐานสำหรับนักจุลชีววิทยา

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี

news


หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป
rust-filter-instance

การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ำและ การผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค [deviceicon]


    การผลิตน้ำอุปโภค-บริโภคจากน้ำบาดาล ในปัจจุบันใช้วิธีการตกตะกอนสนิมเหล็กโดยการพ่นน้ำผ่านอากาศและกรองสารละลายเหล็ก หรือตะกอนด้วยทรายกรอง หรือสารกรองแมงกานีส ไดออกไซด์และปัญหา...
primary-gmp

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่ บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GMP) [deviceicon]


    Good Manufacturing Practice หรือ GMP เป็นหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารซึ่งเป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและการควบคุม เมื่อผู้ผลิตปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ GMP แล้ว...
solid-phase-extraction-spe

การเตรียมตัวอย่างด้วยเทคนิค Solid Phase Extraction (SPE) [deviceicon]


    การเตรียมตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่ง เนื่องจากสารตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีองค์ประกอบหลายชนิด เช่น การวิเคราะห์สารที่สนใจในตัวอย่างประเภท อาหาร เครื่องดื่ม...หลักสูตรสำหรับบุคลากร วศ.
microsoft-word-2007

Microsoft Word 2007


“เรียนรู้การสร้างเอกสารอย่างมืออาชีพด้วย Template รูปแบบใหม่ของการสร้าง Chart การใช้งาน Smart Graphic การจัดรูปแบบเอกสารใหม่ด้วย Office Theme New Feature of Word 2007 พร้อมทั้งฝึกทักษะด้วยกิจกรรมท้ายบท...
spss-for-windows-v13-new

SPSS for Windows V.13


“เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และงานวิจัยอย่างแม่นยำด้วยโปรแกรมยอดนิยม SPSS ปูพื้นฐานการใช้งานตั้งแต่เบื้องต้น เทคนิควิธีการนำเสนอข้อมูลแบบ ต่าง ๆ...
macromedia-photoshop-cs

Adobe Photoshop CS


“เรียนรู้เทคนิคแต่งภาพสไตล์มืออาชีพ รู้เครื่องมือของ Photoshop ในการตกแต่งภาพ สร้างลูกเล่นให้ชิ้นงานอย่างง่าย ๆ ด้วยฟิลเตอร์ พร้อมทั้งแนะนำหลักการแต่งภาพดิจิตอล...
สำหรับผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด
ผู้ที่เรียนเนื้อหาหลักสูตร e-learning ครบ 100% ภายในเวลาที่กำหนด โดยใช้เวลาเรียนแต่ละหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ทำแบบทดสอบหลังเรียน
ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 80% และส่งแบบฝึกหัดครบตามเงื่อนไขของหลักสูตร (กรณีที่หลักสูตรระบุให้ส่งแบบฝึกหัด) จะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (e-certificate) จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ รายละเอียดเพิ่มเติม FAQs
**ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนจะถือว่ายอมรับเงื่อนไขตามที่กำหนดของแต่ละหลักสูตร**