ข้อกำหนด ISO/IEC 17025

ข้อกำหนด ISO/IEC 17025

การใช้ Gas Chromatography ในงานวิเคราะห์ทดสอบ

การใช้ Gas Chromatography ในงานวิเคราะห์ทดสอบ

Flame Atomic Absorption Spectroscopy (FAAS)

Flame Atomic Absorption Spectroscopy (FAAS)

การควบคุมคุณภาพสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำด้านจุลชีววิทยา

การควบคุมคุณภาพสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำด้านจุลชีววิทยา

การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดด้วยเทคนิคการชั่งน้ำหนัก

การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดด้วยเทคนิคการชั่งน้ำหนัก

การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดด้วยเทคนิคการไทเทรต

การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดด้วยเทคนิคการไทเทรต

หลักการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด

หลักการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด

การสอบเทียบพีเอชมิเตอร์

การสอบเทียบพีเอชมิเตอร์

การสอบเทียบเครื่องชั่ง

การสอบเทียบเครื่องชั่ง

การคำนวณค่าสถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ 1

การคำนวณค่าสถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ 1

การคำนวณค่าสถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ 2

การคำนวณค่าสถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ 2

เทคนิคพื้นฐานสำหรับนักจุลชีววิทยา

เทคนิคพื้นฐานสำหรับนักจุลชีววิทยา

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี

news


หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป
isoiec-17025

ข้อกำหนด ISO/IEC 17025


        ห้องปฏิบัติทดสอบหรือห้องปฏิบัติการสอบเทียบ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือในผลการทดสอบหรือสอบเทียบต่อลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องได้หลายวิธี...
gas-chromatography

การใช้ Gas Chromatography ในงานวิเคราะห์ทดสอบ


“การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี (Gas Chromatography : GC ) เป็นที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง วิเคราะห์ได้ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ มีความจำเพาะเจาะจง ความเที่ยง ความเม่น และสภาพไวสูง...
faas

Flame Atomic Absorption Spectroscopy (FAAS)


        เทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรสโคปี (Atomic Absorption Spectroscopy, AAS) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ธาตุอย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ...หลักสูตรสำหรับบุคลากร วศ.
microsoft-word-2007

Microsoft Word 2007


“เรียนรู้การสร้างเอกสารอย่างมืออาชีพด้วย Template รูปแบบใหม่ของการสร้าง Chart การใช้งาน Smart Graphic การจัดรูปแบบเอกสารใหม่ด้วย Office Theme New Feature of Word 2007 พร้อมทั้งฝึกทักษะด้วยกิจกรรมท้ายบท...
spss-for-windows-v13-new

SPSS for Windows V.13


“เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และงานวิจัยอย่างแม่นยำด้วยโปรแกรมยอดนิยม SPSS ปูพื้นฐานการใช้งานตั้งแต่เบื้องต้น เทคนิควิธีการนำเสนอข้อมูลแบบ ต่าง ๆ...
macromedia-photoshop-cs

Adobe Photoshop CS


“เรียนรู้เทคนิคแต่งภาพสไตล์มืออาชีพ รู้เครื่องมือของ Photoshop ในการตกแต่งภาพ สร้างลูกเล่นให้ชิ้นงานอย่างง่าย ๆ ด้วยฟิลเตอร์ พร้อมทั้งแนะนำหลักการแต่งภาพดิจิตอล...
สำหรับผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด
ผู้ที่เรียนเนื้อหาหลักสูตร e-learning ครบ 100% ภายในเวลาที่กำหนด โดยใช้เวลาเรียนแต่ละหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ทำแบบทดสอบหลังเรียน
ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 80% และส่งแบบฝึกหัดครบตามเงื่อนไขของหลักสูตร (กรณีที่หลักสูตรระบุให้ส่งแบบฝึกหัด) จะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (e-certificate) จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ รายละเอียดเพิ่มเติม FAQs
**ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนจะถือว่ายอมรับเงื่อนไขตามที่กำหนดของแต่ละหลักสูตร**