ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ-นามสกุล อีเมล์
หน่วยงาน (กรม/บริษัท) ฝ่าย/กลุ่ม/แผนก
ประเภทหน่วยงาน ราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรอิสระ
อื่นๆ โปรดระบุ
ประเภทอุตสาหกรรม
อาหารสัตว์ อาหารและเครื่องดื่ม ยาและเครื่องสำอาง เคมีภัณฑ์
ปิโตรเคมี ยานยนต์ เซรามิก หนังและผลิตภัณฑ์หนัง
เยื่อและกระดาษ แร่และโลหะ ปูนซีเมนต์ แก้ว และกระจก
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยางและผลิตภัณฑ์ยาง วิเคราะห์ทดสอบ/สอบเทียบ/วิจัย
อื่นๆ (โปรดระบุ)
ส่วนที่ 2 หลักสูตรที่กรมวิทยาศาสตร์บริการเปิดฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ลำดับ หลักสูตร สนใจ
1 หลักการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด
2 การคำนวณค่าสถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ 2
3 การคำนวณค่าสถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ 1
4 อาหารเลี้ยงเชื้อและปฏิกิริยาทางชีวเคมี สำหรับตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ
5 การสอบเทียบพีเอชมิเตอร์
6 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี
7 เทคนิคการใช้พีเอชมิเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ
8 เทคนิคการเตรียมสารละลาย
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา จ.ราชบุรี
10 เทคนิคพื้นฐานสำหรับนักจุลชีววิทยา
11 การใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย
12 การสอบเทียบเครื่องชั่ง
13 การควบคุมคุณภาพผลการวิเคราะห์ทดสอบ
14 การสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร
15 เทคนิคการใช้เครื่องแก้ววัดปริมาตร
16 สถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบและวิจัย
ส่วนที่ 3 หลักสูตรฝึกอบรมที่นำเสนอเพื่อสำรวจความต้องการ
ลำดับ หลักสูตร สนใจ
1 การควบคุมคุณภาพสำหรับห้องปฏิบัติการที่ทดสอบน้ำด้านจุลชีววิทยา
2 General Requirement ISO/IEC 17025 (ภาคภาษาอังกฤษ)
3 ISO/IEC 17025 Documentation (ภาคภาษาอังกฤษ)
4 ISO/IEC 17025 : Internal Audit (ภาคภาษาอังกฤษ)
5 การใช้งานโปรแกรมสำนักงาน
ส่วนที่ 4 หลักสูตรที่ต้องการเพิ่มเติม
ลำดับ หลักสูตร
1
2
3
4
5
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม