หลักสูตร

หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GMP)

Good Manufacturing Practice หรือ GMP เป็นหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารซึ่งเป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและการควบคุม เมื่อผู้ผลิตปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ GMP แล้ว ก็สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัยโดยหลักการของ GMP ครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร ระบบการผลิตที่ดีมีความปลอดภัย และมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

ข้อกำหนด ISO/IEC 17025

ห้องปฏิบัติทดสอบหรือห้องปฏิบัติการสอบเทียบ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือในผลการทดสอบหรือสอบเทียบต่อลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องได้หลายวิธี วิธีที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากลคือการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

สำหรับห้องปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานตาม ISO/IEC 17025 นั้น ขั้นตอนสำคัญที่จะต้องดำเนินการ คือการตรวจสอบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการได้มีการนำไปปฏิบัติใช้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ หรือเรียกว่าการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017

ห้องปฏิบัติทดสอบหรือห้องปฏิบัติการสอบเทียบ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือในผลการทดสอบหรือสอบเทียบต่อลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องได้หลายวิธี วิธีที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากลคือการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

การจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017

ห้องปฏิบัติการที่กำลังเข้าสู่มาตรฐาน ISO/IEC 17025 จำเป็นต้องเตรียมความพร้อม หนึ่งในนั้นคือ การจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 17025

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

Go Top