หลักสูตร

หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GMP)

Good Manufacturing Practice หรือ GMP เป็นหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารซึ่งเป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและการควบคุม เมื่อผู้ผลิตปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ GMP แล้ว ก็สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัยโดยหลักการของ GMP ครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร ระบบการผลิตที่ดีมีความปลอดภัย และมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017

ห้องปฏิบัติทดสอบหรือห้องปฏิบัติการสอบเทียบ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือในผลการทดสอบหรือสอบเทียบต่อลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องได้หลายวิธี วิธีที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากลคือการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

การจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017

ห้องปฏิบัติการที่กำลังเข้าสู่มาตรฐาน ISO/IEC 17025 จำเป็นต้องเตรียมความพร้อม หนึ่งในนั้นคือ การจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 17025

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISOIEC 17025 : 2017

เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015

ISO9001:2015 เป็นมาตรฐานสากลที่สำหรับระบบบริหารคุณภาพที่มีการนำไปใช้ และให้การรับรองกันแพร่หลายทั่วโลก หากมีการนำระบบไปประยุกต์ใช้ อย่างมีประสิทธิผล จะทำให้ลูกค้าขององค์กรมั่นใจได้ว่า องค์กรสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์/บริการที่ซึ่งสอดคล้องต่อความต้องการและคาดหวังรวมทั้งสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ นำมาซึ่งความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

Go Top