หลักสูตร

อาหารเลี้ยงเชื้อและปฏิกิริยาทางชีวเคมี สำหรับตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ

อาหารที่รับประทานทุกวันนี้ประกอบด้วยจุลินทรีย์หลากหลายชนิด การบ่งบอกคุณภาพอาหาร นิยมตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ ซึ่งปริมาณจุลินทรีย์ที่ยอมให้พบในอาหารแต่ละชนิดนั้นจะแตกต่างกัน และจุลินทรีย์แต่ละชนิดจะเกิดปฏิกิริยาทางชีวเคมีที่แตกต่างกันด้วย ทำให้สามารถจำแนกชนิดของจุลินทรีย์ได้

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารทางจุลชีววิทยา

การดำเนินการห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยการศึกษาหาข้อมูลของจุลินทรีย์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ การปฏิบัติการเพาะเลี้ยง การแยกจุลินทรีย์บริสุทธิ์ การวินิจฉัยชนิดของจุลินทรีย์ และการเก็บรักษาจุลินทรีย์บริสุทธิ์ ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าจุลินทรีย์ (microbes) ผู้ปฏิบัติงานจึงมีโอกาสที่จะสัมผัสจุลินทรีย์ทั้งกลุ่มที่เป็นพิษภัยและกลุ่มที่ไม่เป็นพิษภัยต่อมนุษย์ จุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อโรคต่าง ๆ ที่อาหารเป็นสื่อนำ มีความเป็นพิษภัยในหลายระดับขึ้นกับประเภทและชนิดของเชื้อนั้น ๆ ผู้ที่ปฏิบัติงานต้องมีความรู้เกี่ยวกับอันตรายของเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการเป็นอย่างดี เพื่อที่จะสามารถปกป้องตนเอง รวมทั้งผู้ร่วมงานและสิ่งแวดล้อมไม่ให้ได้รับอันตราย วิธีการหนึ่งที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบอาหารทางจุลชีววิทยาคือการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

Go Top