หลักสูตร

การตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินจากการทำงานในห้องปฏิบัติการเคมี

สารเคมีและอันตรายของสารเคมี รวมทั้งผลกระทบของสารเคมีเป็นประเด็นสำคัญมากขึ้น และสังคมเริ่มมีความตระหนักในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะกิจกรรมต่างๆ ที่มีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต วิเคราะห์และทดสอบด้านสารเคมี มีแนวโน้มอัตราเสี่ยงการเกิดอันตรายจากการใช้สารเคมีต่อบุคลากรในกลุ่มนี้มากขึ้น อีกทั้งปัญหาจากการจัดการสารเคมีที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสมเพียงพอ ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ปัจจุบัน นอกเหนือจากความบกพร่องของการบริหารจัดการสารเคมีซึ่งก่อให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว การเกิดอุบัติภัยอันเนื่องมาจากการใช้สารเคมีในกลุ่มอุตสาหกรรม หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ยังมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง หลักสูตร "การตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน จากการทำงานในห้องปฏิบัติการเคมี" จะเป็นหลักสูตรที่ช่วยสร้างความตระหนักให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและสามารถนำไปบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้สารเคมีวัตถุอันตรายได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งการใช้ด้วยความระมัดระวังเพื่อมิให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้สารเคมี รวมทั้งเป็นการลดอุบัติเหตุและความสูญเสียร้ายแรงอันอาจเกิดขึ้นได้

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

Go Top