หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.)แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หมายเหตุ
          พศ. สงวนสิทธิ์ในกระบวนการฝึกอบรมออนไลน์ทุกขั้นตอน เช่น การระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิ์การเป็นสมาชิก การให้เข้ารับการอบรม การพิจารณารับรองผ่านแต่ละหลักสูตร การพิจารณาอนุมัติให้พิมพ์ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองเป็นกรณีพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ เป็นต้น โดย พศ. ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือชี้แจงรายละเอียดเป็นรายบุคคล