หลักสูตร

การเตรียมตัวอย่างด้วยเทคนิค Solid Phase Extraction (SPE)

การเตรียมตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่ง เนื่องจากสารตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีองค์ประกอบหลายชนิด เช่น การวิเคราะห์สารที่สนใจในตัวอย่างประเภท อาหาร เครื่องดื่ม การเตรียมตัวอย่างนั้น สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การสกัดด้วยตัวทำละลาย การตกตะกอน การกรอง วิธี Solid Phase Micro Extraction (SPME) และวิธี Solid Phase Extraction (SPE) ในแต่ละเทคนิคมีข้อดีและข้อด้อยแตกต่างกันไป ซึ่งจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของตัวอย่างคุณสมบัติของสารที่สนใจวิเคราะห์และเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ SPE เป็นเทคนิคที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ในการเตรียมตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์ทางโครมาโทกราฟี เนื่องจากใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่าย ใช้สารเคมีและตัวทำละลายน้อย ไม่มีปัญหาการเกิดอีมัลชั่น สามารถต่อระบบอัตโนมัติกับเครื่องมือวิเคราะห์ รวมถึงให้ผลการวิเคราะห์กลับคืนสูง

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

การใช้ Gas Chromatography ในการวิเคราะห์ทดสอบ

การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี (Gas Chromatography : GC ) เป็นที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง วิเคราะห์ได้ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ มีความจำเพาะเจาะจง ความเที่ยง ความแม่น และสภาพไวสูง สามารถประยุกต์ใช้ได้กับตัวอย่างหลากหลายชนิด ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทฤษฏีการแยกและหลักการวิเคราะห์เป็นอย่างดี เพื่อให้ผลการวิเคราะห์น่าเชื่อถือ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

Flame Atomic Absorption Spectroscopy (FAAS)

เทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรสโคปี (Atomic Absorption Spectroscopy, AAS) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ธาตุอย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ที่ได้รับความนิยมมากวิธีหนึ่ง เพราะเป็นเทคนิคที่ให้ความเที่ยง ความแม่น มีสภาพไวสูงและเป็นเทคนิคที่มีความเฉพาะดีมาก ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ก็ไม่สูงนัก ดังนั้นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ทันสมัย โดยทั่วไปจะมีเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์อยู่ด้วยเสมอความสามารถของเทคนิคนี้สูงมาก เพราะสามารถใช้วิเคราะห์ธาตุต่างๆ ได้ถึง 67 ธาตุ ซึ่งนับว่ามากพอควรสำหรับเครื่องมือเพียงอย่างเดียวทำให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธภาพ

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการใช้เครื่องแก้ววัดปริมาตร

คุณคิดว่าคุณมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องแก้ววัดปริมาตรเป็นอย่างดี สามารถเลือกใช้เครื่องแก้ววัดปริมาตรได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ มีเทคนิคการใช้และการทำความสะอาดที่ถูกต้อง หากไม่ใช้!!! หลักสูตรเทคนิคการใช้เครื่องแก้ววัดปริมาตร สามารถช่วยคุณได้

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการใช้พีเอชมิเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ

พีเอชมิเตอร์ เครื่องมือวัดขั้นพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการควบคุมคุณภาพงานในด้านต่างๆ เช่น การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต ควบคุมการเกิดปฏิกิริยาเคมีในการวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี รวมทั้งยังช่วยในการควบคุมคุณภาพทางด้านสิ่งแวดล้อม ในหลักสูตรนี้ จะแนะนำให้คุณรู้จักพีเอชมิเตอร์ อุปกรณ์ตัวเล็ก ๆ แต่ความสามารถไม่เล็กอย่างที่คิด

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

Go Top