หลักสูตร

การควบคุมคุณภาพสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำด้านจุลชีววิทยา

เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญ และมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโปรแกรมการควบคุมคุณภาพ สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำด้านจุลชีววิทยา ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ผลการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น มั่นใจได้ว่าห้องปฏิบัติการมีสมรรถนะสูง มีการรักษาสภาพการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามกฎระเบียบ และความต้องการของลูกค้า

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี

มีคำถามเสมอว่า ทำไมห้องปฏิบัติการจะต้องจัดทำการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี เหตุผลหลัก ๆ ก็คือ ต้องการให้ผลการวัดมีความน่าเชื่อถือ จะทำอย่างไรให้ผลการวัดน่าเชื่อถือ หลักสูตรการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี สามารถให้คำตอบคุณได้

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

การควบคุมคุณภาพผลการวิเคราะห์ทดสอบ

“คุณแน่ใจได้อย่างไรว่า ผลการวิเคราะห์ทดสอบของคุณถูกต้อง" เป็นคำถามที่ผู้วิเคราะห์ทดสอบเคยได้ยินอยู่เสมอ สำหรับผู้วิเคราะห์ทดสอบแล้ว การรายงานผลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งการควบคุมคุณภาพ (Quality Control, QC) ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผู้วิเคราะห์ทดสอบมีความมั่นใจในการวิเคราะห์ทดสอบมากยิ่งขึ้น

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

สถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบและวิจัย

สถิติ เป็นเครื่องมือที่สำคัญ ที่นำมาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงาน การสุ่มตัวอย่าง การควบคุมการปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพ และประเมินผลการวิเคราะห์ทดสอบ

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี/แมสสเปกโทรเมตรี

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ กระบวนการที่เกิดขึ้นหลังการนำวิธีมาตรฐาน หรือนำวิธีมาตรฐานมาพัฒนา ปรับปรุง ดัดแปลงให้เหมาะสมกับห้องปฏิบัติการ เพื่อพิสูจน์ว่าวิธีทดสอบที่นำมาใช้ หรือพัฒนาขึ้นเหมาะสมกับงานทดสอบและบรรลุวัตถุประสงค์ ในหลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี/แมสสเปกโทรเมตรี การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบและกรณีศึกษาการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบปริมาณสาร o-Toluidine ในตัวอย่างผ้าทอ ด้วยเทคนิคเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี/แมสสเปกโทรเมตรี

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

การคำนวณค่าสถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ 2

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านสถิติ และนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในงานวิเคราะห์ทดสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สำหรับหัวข้อหลักสูตรจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นสามบท ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความแปรปรวน แผนภูมิควบคุม และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดด้วยเทคนิคการชั่งน้ำหนัก

ปัจจุบันความไม่แน่นอนของการวัดมีความสำคัญ ต่อความน่าเชื่อถือของรายงาน ผลการวิเคราะห์ ทดสอบ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการตรวจวัด รวมทั้งผู้ควบคุมคุณภาพ การผลิต และการตรวจสอบสินค้า จึงควรมีความรู้เกี่ยวกับความไม่แน่นอนของ การวัด อย่างเพียงพอที่จะสามารถยกระดับผลการ วิเคราะห์ทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลได้

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

การคำนวณค่าสถิติ สำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ 1

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านสถิติและนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในงานวิเคราะห์ทดสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นสามบท ในบทแรกนั้นผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถิติพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย การวัดค่ากลาง การวัดการกระจาย และการแสดงข้อมูลด้วยกราฟ จากนั้นจะเป็นการเรียนรู้เรื่องการแจกแจงความถี่ และบทสุดท้ายจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐาน

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

Go Top