หลักสูตร

การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารทางจุลชีววิทยา

การดำเนินการห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยการศึกษาหาข้อมูลของจุลินทรีย์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ การปฏิบัติการเพาะเลี้ยง การแยกจุลินทรีย์บริสุทธิ์ การวินิจฉัยชนิดของจุลินทรีย์ และการเก็บรักษาจุลินทรีย์บริสุทธิ์ ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าจุลินทรีย์ (microbes) ผู้ปฏิบัติงานจึงมีโอกาสที่จะสัมผัสจุลินทรีย์ทั้งกลุ่มที่เป็นพิษภัยและกลุ่มที่ไม่เป็นพิษภัยต่อมนุษย์ จุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อโรคต่าง ๆ ที่อาหารเป็นสื่อนำ มีความเป็นพิษภัยในหลายระดับขึ้นกับประเภทและชนิดของเชื้อนั้น ๆ ผู้ที่ปฏิบัติงานต้องมีความรู้เกี่ยวกับอันตรายของเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการเป็นอย่างดี เพื่อที่จะสามารถปกป้องตนเอง รวมทั้งผู้ร่วมงานและสิ่งแวดล้อมไม่ให้ได้รับอันตราย วิธีการหนึ่งที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบอาหารทางจุลชีววิทยาคือการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

เทคนิคพื้นฐานสำหรับนักจุลชีววิทยา

การประยุกต์ใช้ความรู้ทางจุลชีววิทยามีความสําคัญยิ่งสําหรับภาคอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรกรรม ผู้ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาจําเป็นต้องมีความรู้เข้าใจเทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยาที่ถูกต้องตามมาตรฐาน หากผู้ปฏิบัติงานมีความรู้พื้นฐานสาขาที่ไม่ดีพอ จะทําให้เกิดการวินิจฉัยผลการทดลองที่ไม่/ถูกต้อง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก การปฏิบัติงานการวิเคราะห์ทดสอบด้านจุลชีววิทยาในเบื้องต้น ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ จะต้องมีความรู้ที่ถูกต้อง รวมทั้งมีการฝึกฝนเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา แล้วบุคคลเหล่านี้ย่อมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

Go Top