หลักสูตร

การสอบเทียบเครื่องชั่ง

หากผู้ใช้เครื่องชั่งต้องการชั่งน้ำหนักให้ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ มีความสอบกลับได้ อย่างหนึ่งที่จะต้องทำคือ การสอบเทียบเครื่องชั่ง ซึ่งถือเป็นการประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการอย่างหนึ่ง

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

การสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร

ปัจจุบันการสอบเทียบเครื่องมือที่มีผลกระทบต่อผลการวิเคราะห์ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญในกระบวนการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ผลการวิเคราะห์ทดสอบมีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

การตรวจสอบประสิทธิภาพของ ยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์

UV-VIS Spectrophotometer เป็นเครื่องมือวิเคราะห?ทดสอบที่ใช้กันมากในห้องปฏิบัติการเคมี ความถูกต้อง แม่นยําของผลวิเคราะห์?ส่วนหนึ่งมาจากความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรและอีกส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญมาก คือ ประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ในงานวิเคราะห์?ทดสอบ การทํา Performance Validation เครื่อง UVVIS Spectrophotometer เพื่อตรวจประสิทธิภาพของเครื่องมือจึงเป็นสิ่งที่บุคลากรวิทยาศาสตร?ที่ใช้งานเครื่องมือเป็นประจํา ควรมีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้ผลวิเคราะห์ทดสอบเชื่อถือ และยอมรับได้

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

Go Top