หลักสูตร

เทคนิคการจัดเตรียมตัวอย่างน้ำผิวดิน สำหรับการวิเคราะห์

การเก็บตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ผล โดยเฉพาะตัวอย่างทางด้านสิ่งแวดล้อม ถือเป็นขั้นตอนสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง ที่จะช่วยให้ผลการวิเคราะห์และการประเมินผลกระทบของการปนเปื้อนสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม หรือคุณสมบัติเชิงปริมาณของสารเคมีต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม มีความถูกต้องแม่นยำ อย่างไรก็ตามผลที่ได้จะมีความถูกต้องมากน้อยเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับ วิธีการเก็บตัวอย่างทางด้านสิ่งแวดล้อม มีความถูกต้องแม่นยำ และเป็นตัวแทนของประชากรตัวอย่างทางด้านสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด เพื่อนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการเตรียมสารละลาย

การเตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้นที่ถูกต้อง เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ หากเตรียมความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานคลาดเคลื่อนจากที่ระบุ ผลการวัดค่าของตัวอย่างย่อมคลาดเคลื่อน ดังนั้นการเตรียมสารละลายมาตรฐาน จึงจำเป็นต้องมีวิธีที่ชัดเจน ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

Go Top