หลักสูตร

การตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินจากการทำงานในห้องปฏิบัติการเคมี

สารเคมีและอันตรายของสารเคมี รวมทั้งผลกระทบของสารเคมีเป็นประเด็นสำคัญมากขึ้น และสังคมเริ่มมีความตระหนักในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะกิจกรรมต่างๆ ที่มีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต วิเคราะห์และทดสอบด้านสารเคมี มีแนวโน้มอัตราเสี่ยงการเกิดอันตรายจากการใช้สารเคมีต่อบุคลากรในกลุ่มนี้มากขึ้น อีกทั้งปัญหาจากการจัดการสารเคมีที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสมเพียงพอ ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ปัจจุบัน นอกเหนือจากความบกพร่องของการบริหารจัดการสารเคมีซึ่งก่อให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว การเกิดอุบัติภัยอันเนื่องมาจากการใช้สารเคมีในกลุ่มอุตสาหกรรม หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ยังมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง หลักสูตร "การตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน จากการทำงานในห้องปฏิบัติการเคมี" จะเป็นหลักสูตรที่ช่วยสร้างความตระหนักให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและสามารถนำไปบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้สารเคมีวัตถุอันตรายได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งการใช้ด้วยความระมัดระวังเพื่อมิให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้สารเคมี รวมทั้งเป็นการลดอุบัติเหตุและความสูญเสียร้ายแรงอันอาจเกิดขึ้นได้

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี

ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

การออกแบบห้องปฏิบัติการเคมีเพื่อความปลอดภัย

ห้องปฏิบัติการเคมีประกอบด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือหลากหลายชนิด เช่น ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี ปล่องระบายอากาศ อุปกรณ์ควบคุมความชื้น/อุณหภูมิ และเครื่องมืออื่นๆ ที่มีความซับซ้อนในการจัดวาง การติดตั้งและการบำรุงรักษา ดังนั้น การออกแบบห้องปฏิบัติการเคมีที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรในห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ การออกแบบห้องปฏิบัติการที่ดียังช่วยประหยัดการใช้พลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการอีกด้วย

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย

เนื่องจากสารเคมีแต่ละชนิดมีความเป็นอันตรายไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นความเป็นอันตรายทางกายภาพ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตรายแต่ละประเภทก็มีความแตกต่างกันด้วย จึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย การจำแนกประเภทสารเคมีอันตราย การติดฉลากสารเคมี มาตรการการควบคุมและการจัดการสารเคมี รวมทั้งการจัดการของเสียอันตรายจากงานในห้องปฏิบัติการ

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

การกำจัดของเสียสารเคมีอันตรายในห้องปฏิบัติการ

เนื่องจากสารเคมีแต่ละชนิดมีความเป็นอันตรายไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นความเป็นอันตรายทางกายภาพ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตรายแต่ละประเภทก็มีความแตกต่างกันด้วย จึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย การจำแนกประเภทสารเคมีอันตราย การติดฉลากสารเคมี มาตรการการควบคุมและการจัดการสารเคมี รวมทั้งการจัดการของเสียอันตรายจากงานในห้องปฏิบัติการ

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

Go Top